Mijn winkelwagen

Je winkelwagentje is leeg.

Algemene voorwaarden

Notenstore

Werfweg 90 - 8243 PG Lelystad 

KvK nr. 86099825

1.         ALGEMEEN

1.1       Notenstore (.nl / .be), gevestigd te Lelystad, Werfweg 90 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 86099825.  BTW-identificatienummer: NL863860837B01

1.2       Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Notenstore gesloten overeenkomsten, waarbij Notenstore als (potentieel) verkoper van zaken optreedt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Notenstore. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de had gewezen. Afwijkingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst.

1.3       Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Notenstore een overeenkomst als bedoeld in lid 2 van dit artikel wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

1.4       Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Notenstore tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld.

 

2.         OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1       Alle  offertes en/of aanbiedingen van Notenstore zijn geheel vrijblijvend.

2.2       De prijsvermelding van Notenstore zijn geen offerte.

2.3       Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Notenstore zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Zonder opgaaf van redenen zal Notenstore dit schriftelijk aan koper bekend maken.

2.4       Mondelinge toezeggingen verbinden Notenstore slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.5       Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Notenstore uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Notenstore worden aanvaard.

 

3.         PRIJZEN

3.1       De zaken van Notenstore worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Notenstore.

3.2       Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Voor de gevolgen van verkeerd vermelde prijzen wordt geen aansprakelijk aanvaard.

3.3       Notenstore behoudt zich het recht overeenkomsten die op basis van verkeerd vermelde prijzen tot stand gekomen zijn, niet te accepteren.

 

4.         TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1       Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door Notenstore op haalbaarheid is beoordeeld. Notenstore heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

5.         AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

5.1       Alle afbeeldingen, foto’s (technische) datasheets, (technische) beschrijvingen, afmetingen, kleuren, etc. gelden slechts bij benadering, zijn niet bindend en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding zijn en/of reden zijn voor ontbinding van de overeenkomst.

5.2       Alle door of in opdracht van Notenstore gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Notenstore en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

 

6.         LEVERING EN UITVOERING

6.1       Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.2       De levertijd van bestellingen bedraagt normaliter maximaal 30 dagen, tenzij anders is vermeld of genoemd. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn.

6.3       Indien de overeengekomen levertermijn om welke reden dan ook door Notenstore wordt overschreden, zal Notenstore de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst met Notenstore te ontbinden, door dit schriftelijk aan Notenstore te melden.

6.4        Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de koper gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat e-Nuts het in artikel 6.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de koper teruggestort.

6.5        De door Notenstore opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.6        Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de koper. e-Nuts behoudt zich het recht voor bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.

6.7        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Notenstore de wijze van verzending. In geval Notenstore de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Notenstore. Notenstore draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

6.8        Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

6.9        Notenstore is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

6.10      Notenstore is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

6.11      De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen.

6.12      In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Notenstore op te geven opslagplaats, heeft e-Nuts het recht om de zaken terug te nemen zonder compensatie van de koper en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door e-Nuts gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

6.13     Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Notenstore.

 

7.         AFKOELPERIODE/ZICHTTERMIJN

7.1       Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Notenstore te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. De koper krijgt binnen veertien (14) dagen zijn geld teruggestort.

7.2       Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk aan Notenstore te melden. De koper dient het product -na overleg met Notenstore  -te sturen naar een door Notenstore vastgesteld retouradres. De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de koper.

7.3       Notenstore behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer blijkt dat een product beschadigd of incompleet wordt geretourneerd.

7.4       Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Notenstore schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Notenstore de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen. Notenstore heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

  

8.         BETALINGEN

8.1       Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, bij vooruit betaling te geschieden via Ideal en/of overboeking alvoor de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat Notenstore een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Notenstore zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2       Notenstore is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde krediet beperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in artikel 6.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting).

 8.3       Indien Notenstore aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan.

8.4       Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.5       Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Notenstore verschuldigd van 2,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.

8.6       Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Notenstore tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan Notenstore te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 115,- per factuur.

8.7       Niet-tijdige betaling geeft Notenstore het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Notenstore op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

8.8       Notenstore is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Notenstore te verrichten prestaties, een en ander op een door e-Nuts aan te geven wijze.

8.9       Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen.

8.10      In behandeling genomen reclames en/of garantie-aanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

8.11      Notenstore staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding.

 

9.         EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1       De eigendom van de geleverde zaken wordt door Notenstore uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

9.2       Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Notenstore de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

9.3       De koper verplicht zich op eerste verzoek van Notenstore de zaken aan Notenstore ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Notenstore of aan de door Notenstore aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen.

9.4       Notenstore verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Notenstore ten behoeve van andere aansprakelijkheden die Notenstore op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Notenstore zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft.

9.5       Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge van garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Notenstore tot volledige voldoening van al hetgeen Notenstore van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

 

10.       RECLAMES

10.1      Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Notenstore kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Notenstore geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent.

10.2      Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

10.3      Indien een reclame door Notenstore gegrond wordt bevonden, heeft Notenstore het recht te hare keuze:

· de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

· het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Notenstore worden afgegeven;

· het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.4      Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

10.5      Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

10.6      De koper dient in voorkomend geval Notenstore onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

10.7      Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. e-Nuts aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Notenstore op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Notenstore deze zaken aan de koper afleverde.

 

11.       GARANTIES

11.1      Notenstore verstrekt alleen garantie indien dat schriftelijk is overeengekomen. Op van derden betrokken zaken worden eventuele fabrieksgaranties binnen de daartoe geldende voorschriften aan de wederpartij verstrekt.

 11.2      Verstrekte garantie vervalt wanneer de wederpartij de geleverde zaken niet conform voorschrift en bestemming gebruikt, ze bewerkt of verwerkt, of onoordeelkundig gebruikt, onderhoudt, herstelt of wijzigt, dan wel wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen jegens Notenstore voldoet.

  

12.       AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

12.1      Notenstore, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

 12.2      Onverminderd het vorenstaande is Notenstore in ieder geval nimmer aansprakelijk:

· wegens niet-, of niet tijdige levering;

· voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;

· in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 15;

· indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;

 12.3      Indien Notenstore in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Notenstore slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

12.4      Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Notenstore nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

 12.5      De koper zal Notenstore vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Notenstore.

 12.6      De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Notenstore of haar leidinggevende ondergeschikten.

  

13.       OVERMACHT

13.1      Notenstore is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.

 13.2      Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, weigering van invoervergunning, brand, vorst, storm, overstroming, oproer, terreur, molest, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van e-Nuts alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 13.3      Notenstore heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Notenstore is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Notenstore gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Notenstore behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte leveringen en de gemaakte kosten.

 13.4      Notenstore heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

  

14.       ONTBINDING

14.1      Indien de koper zijn verplichtingen jegens Notenstore niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Notenstore te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

 14.2      In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Notenstore het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 14.3      Notenstore is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

 14.4      In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Notenstore schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

 14.5      De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

 14.6      In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door e-Nuts verrichte prestaties, en heeft Notenstore onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

 Indien een bevestigde en/of ondertekende opdracht van speciaal voor koper bestelde of geassembleerde producten door de koper wordt geannuleerd, zonder dat Notenstore in verzuim gesteld is (art. 14.4), dan behoudt Notenstore zich het recht voor 10% van de opdrachtsom (ex btw) in rekening te brengen.

  

15        TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

15.1     Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.